Ads 720 x 90

Blueberry Cheesecake Crumb Cake

Bluëbërry Chëësëcakë Crumb Cakë

Bluëbërry Chëësëcakë Crumb Cakë is dëlicious combo of two mouthwatëring dëssërts: crumb cakë and bluëbërry chëësëcakë. With this simplë and ëasy dëssërt rëcipë you’ll gët two cakës packëd in onë amazing trëat.


Ingrëdiënts
Crumb Cakë:
 • 3 and 1/3 cups flour
 • 2 tëaspoons baking powdër
 • ¼ tëaspoon salt
 • ½ cup buttër-cold and cut in cubës
 • Gratëd zëst from 1 lëmon(optional)
 • 1/3 cup light brown sugar
 • 1/3 cup sugar
 • 2 ëggs
 • 1 tëaspoon vanilla
Bluëbërry Chëësëcakë Filling:
 • 8 oz. mascarponë
 • 8 oz. crëam chëësë-softënëd
 • ½ cup + 2 Tablëspoons castër sugar
 • 2 Tablëspoons corn starch
 • 2 ëggs
 • 1 tëaspoon vanilla
 • 1 and 2/3 cups of bluëbërriës
Glazë:
 • ½ cup powdërëd sugar
 • 2-3  tëaspoons milk
Instructions
 1. Prëhëat thë ovën to 350 F. Linë thë bottom of 9 inchës springform pan with parchmënt papër, spray bottom and sidës of thë pan with nonstick cooking spray and sët asidë.
 2. In a largë bowl stir togëthër flour, baking powdër, salt, brown sugar, sugar and lëmon zëst.
 3. Add buttër in dry ingrëdiënts mixturë. Now, you can work it with hands, or prëss with a fork, or you can usë thë mixër. Work it until it’s grainy.
 4. Add ëggs and vanilla and mix to combinë. Thë mixturë should bë crumbly. If it’s to sandy squëëzë it with your fingërs to makë pëa sizë crumbs.
 5. ................
 6. .............................
 7. ..................................................

Related Posts

Posting Komentar