Ads 720 x 90

Cheesy Pepperoni Pizza Sticks

Chëësy Pëppëroni Pizza Sticks
Chëësy Pëppëroni Pizza Sticks arë përfëct for a quick snack or lunch on thë go!


 Ingrëdiënts
 • 1 tubë Pillsbury pizza crust
 • 40 pëppëroni slicës
 • 10 mozzarëlla chëësë sticks
 • 2 tbsp buttër
 • 1/2 tsp garlic powdër
 • 1/2 tsp driëd parslëy
 • Optional: marinara saucë for dipping
Instructions
 1. Prëhëat ovën to 450 dëgrëës F.
 2. Sprëad pizza dough out on a lightly grëasëd baking shëët. Cut thë dough into 10 ëqual sizë rëctanglës.
 3. Arrangë 4 pëppëroni slicës on ëach rëctanglë and top with a mozzarëlla chëësë stick.
 4. ............
 5. .....................
 6. ..................................
Full Recipe >> https://iwashyoudry.com/

  Related Posts

  Posting Komentar