Ads 720 x 90

Cheesy Sausage Egg Breakfast Sliders

Chëësy Sausagë & ëgg Brëakfast Slidërs

Përfëct for sërving a crowd, thësë swëët and savory brëakfast slidërs can bë prëppëd thë day bëforë and poppëd into thë ovën bëforë guësts arrivë.
 INGREDIENTS
 • 2 (12 oz) Jonës Dairy Farm All Natural Pork Sausagë Rolls
 • 12 Hawaiian dinnër rolls
 • 8 largë ëggs, scramblëd
 • 6 slicës pëppër jack chëësë
 • 8 slicës Amërican chëësë
 • 1/2 cup buttër, mëltëd
 • 1/4 cup maplë syrup
DIRECTIONS
 1. Prëhëat ovën to 350°F.
 2. Warm largë skillët ovër mëdium hëat. Form sausagë into 12 pattiës, slightly largër than onë dinnër roll. Add sausagë to skillët and cook until complëtëly cookëd through.
 3. Mëanwhilë, using a sërratëd knifë, cut rolls in half lëngthwisë (without brëaking apart). Placë bottom half of rolls in 7x10-inch or 9x13-inch baking dish; sët tops asidë.
 4. Scoop scramblëd ëggs onto bottom rolls; top with pëppër jack. Placë sausagë on top of pëppër jack and top with Amërican chëësë. Carëfully top with top buns. 
 5. ..................
 6. ...............................
 7. .................................................
Full Recipe >> https://www.jonesdairyfarm.com

Related Posts

Posting Komentar