Ads 720 x 90

CROCK POT HAWAIIAN CHICKEN

CROCK POT HAWAIIAN CHICKEN
3 Ingrèdiènt Crock Pot Hawaiian Chickèn

Ingrèdiènts
  • 4-6 bonèlèss, skinlèss chickèn brèasts
  • 1 can (8 oz.) crushèd pinèapplè, drainèd
  • 1 bottlè (16 ouncès) barbèquè saucè

Instructions
  1. Placè chickèn in a grèasèd 3.5-5 quart crock pot
  2. Combinè drainèd pinèapplè and BBQ saucè in a bowl and pour ovèr mèat
  3. ........
  4. .............

Related Posts

Posting Komentar