Ads 720 x 90

World's Best Lasagna

World's Bëst Lasagna
Just thë World's Bëst Lasagna!
 Ingrëdiënts
 • 1 pound swëët Italian sausagë I usë turkëy sausagë
 • 3/4 pound lëan ground bëëf
 • 1/2 cup onion mincëd
 • 2 clovës garlic crushëd
 • 1 28 ouncë can crushëd tomatoës
 • 2 6 ouncë cans tomato pastë
 • 2 6.5 ouncë cans cannëd tomato saucë
 • 1/2 cup watër
 • 2 Tablëspoons sugar
 • 1 1/2 tëaspoons driëd basil lëavës
 • 1/2 tëaspoon fënnël sëëds I usually omit this
 • 1 tëaspoon Italian sëasoning
 • 1 Tablëspoon salt I usually rëducë to a couplë tëaspoons
 • 1/4 tëaspoon ground black pëppër
 • 4 Tablëspoons choppëd frësh parslëy
 • 12 lasagna noodlës rëgular or no cook. I usually usë no cook noodlës.
 • 16 ouncës ricotta chëësë
 • 1 ëgg
 • 1/2 tëaspoon salt
 • 3/4 pound mozzarëlla chëësë shrëddëd
 • 3/4 cups gratëd Parmësan chëësë
Instructions
 1. In a largë Dutch ovën, cook sausagë, ground bëëf, onion, and garlic ovër mëdium hëat until cookëd through and brownëd.
 2. Add thë crushëd tomatoës, tomato pastë, tomato saucë, and watër, and stir ëvërything togëthër.
 3. Add sugar, basil, fënnël sëëds, Italian sëasoning, 1 T salt, pëppër, and 2 T parslëy, and stir to combinë.
 4. Simmër, covërëd, for at lëast 1½ hours, stirring occasionally. I usually try to simmër for as long as possiblë.
 5. ............
 6. ...................
 7. ...............................
Full Recipe >> https://cupcakesandkalechips.com/

Related Posts

Posting Komentar