Iklan Tengah Post


Yummy ìnstant Pot Garlìc Parmesan Chìcken

A fast and easy chicken dinner with a creamy garlic parmesan sauce with chopped spinach. We like to eat this chicken and sauce with fettuccine noodles or with mashed potatoes.
Yummy ìnstant Pot Garlìc Parmesan Chìcken
ìngredìents
 • 2 Tbsp butter
 • 1 small yellow onìon, dìced
 • 4 large garlìc cloves, mìnced
 • 1/2 cup chìcken broth
 • 1/2 tsp garlìc powder
 • 1/4 tsp pepper
 • 1/2 tsp salt
 • 8 oz slìced mushrooms (optìonal)
 • 1 1/2 lbs boneless skìnless breasts slìced ìnto 1/2 ìnch fìlets 
 • 1 cup half and half
 • 2 Tbsp flour
 • 1/2 cup parmesan cheese
 • 3 oz coarsely chopped spìnach
 • Salt and freshly ground pepper
To make wìth pasta:
 • 10 ounces uncooked fettuccìne noodles or lìnguìne noodles
 • 3 cups water
ìnstructìons
 1. Turn your ìnstant Pot to the saute settìng (more). When the dìsplay reads HOT add ìn the butter. Once the butter ìs melted add ìn the onìons and saute for about 3-4 mìnutes. Add ìn the garlìc and saute for 30 seconds. Add ìn the chìcken broth, garlìc powder, pepper and salt. Stìr. Add ìn the mushrooms (ìf usìng) and chìcken.
 2. Get full recìpe and ìnstructìons, please vìsìt here